La paràbola

 

 és la funció quadràtica o paràbola:

 

L’orientació de la paràbola depén del signe de a:

 

L’eix de simetria ve donat per la recta

 

El vèrtex de la paràbola té per abscissa .

 

L’ordenada la trobarem substituint aquest valor de x0 a la funció.

 

Els punts de tall amb l’eix d’abscisses venen donats per les dues solucions

de l’equació de segon grau  

Són: (x1, 0) i (x2, 0).

 

El punt de tall amb l’eix d’ordenades ve donat pel punt (0, c).

 

Exemple amb Cabri:

 

Pàgina anterior:

Pàgina inicial