38. Problema Sangaku.

En els vèrtexs de la diagonal menor d’un rombe de costat c, s’ha dibuixat un quadrat (els vèrtexs de la diagonal menor del rombe són els vèrtexs oposats del quadrat).

De tots els possibles rombes determineu el costat del quadrat que fa màxima la diferència entre les àrees del rombe i del quadrat.


Figura
optimit38.fig

Applet created on 27/02/11 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina anterior:

Pàgina incial