Problemes d’optimització.

 

1. Determineu dos nombres reals que sumen N i que el producte siga màxim.

 

Solució gràfica.

 

 

2. De tots els rectangles de perímetre P determineu les mesures del que tinga àrea màxima.

 

Solució gràfica.

 

 

3. De tots els triangles isòsceles inscrits en una circumferència de radi R, calculeu el de major àrea.

 

Solució gràfica.

 

 

4. Partim un cordell de longitud L en dos trossos i amb cada tros construïm un quadrat i un cercle. De quina manera ho hem de fer a fi que la suma de les àrees del quadrat i del cercle siga mínima.

 

Solució gràfica.

 

 

5. De tots els rectangles de perímetre P determineu el que tinga mínima diagonal.

 

Solució gràfica.

 

 

6. De tots els sectors circulars de perímetre P determineu el que tinga màxima àrea.

 

Solució gràfica.

 

 

7. De tots els trapezis isòsceles circumscrits a una circumferència de radi R determineu el d’àrea mínima.

 

Solució gràfica.

 

 

8. De tots els rectangles inscrits en una semicircumferència de radi R determineu el de major àrea. (Un costat està en el diàmetre).

 

Solució gràfica.

 

 

9. De tots els triangles isòsceles circumscrits a un circumferència de radi R determineu el d’àrea mínima.

 

Solució gràfica.

 

 

10. La secció d’un túnel té forma de rectangle acabat per dalt en forma de semicercle.

Determineu el radi del semicercle a fi que l’àrea de la secció siga màxima.

 

Solució gràfica

 

 

11. Determineu de tots els trapezis, inscrits en una circumferència de radi R, tal que una de les seues bases és un diàmetre, el d’àrea màxima.

 

Solució gràfica

 

 

12. La corda AB està allunyada del centre O d’una circumferència de centre O i de radi R una distància h=OX. En el menor dels dos segments formats per la corda AB s’inscriu un rectangle. Determineu el d’àrea màxima.

 

Solució gràfica

 

 

13. Inscriviu en un triangle rectangle un rectangle que tinga amb el primer l’angle recte comú. Quin de tots els rectangles té àrea màxima?.

 

Solució gràfica

 

 

14. Els costats laterals i una de les bases d’un trapezi són iguals a m. Determineu l’altre costat del que té àrea màxima.

 

Solució gràfica

 

 

15. Siguen els punts A, B d’una circumferència Determineu el punt C de la circumferència tal que el producte AB·BC siga màxim.

 

Solució gràfica

 

 

16. Determineu el rectangle d’àrea màxima inscrit en un triangle isòsceles de base a i de costats iguals b.

 

Solució gràfica

 

 

17. Dos passadissos d’amplària a i b respectivament formen un angle recte. Si duem una barra horitzontalment. Quina ha de ser la màxima longitud d’aquesta barra a fi que puga passar d’un passadís a l’altre.

 

Solució gràfica

 

 

18. Sobre els costats d’un rectangle de perímetre p es dibuixen 4 semicercles exteriors al rectangle. Determineu les dimensions que ha de tindre el rectangle a fi que l’àrea de la figura resultant siga mínima.

 

Solució gràfica:

 

 

19. Dividim un fil d’aram de longitud m en dos trossos. En el primer tros formem un triangle equilàter i en l’altre un quadrat. Determineu les longituds dels trossos a fi que la suma de les àrees del triangle i del quadrat siga mínima.

 

Solució gràfica:

 

 

20. Un pal vertical de longitud b està situat verticalment a una altura a.

En quin punt de l’horitzontal m’hauré de situar per veure el pal amb un angle de visió màxim.

 

Solució gràfica:

 

 

21.  Quines mesures té el rectangle d’àrea màxima inscrit en un quadrant de cercle de radi r.

 

Solució gràfica:

 

 

22.  Un estel de 4 puntes està construït amb triangles isòsceles que descansen sobre un quadrat. Quina forma ha de tenir l’estel a fi que la seua àrea siga màxima per a un perímetre fix donat.

 

Solució gràfica:

 

 

23.  De tots els triangles ABC de costat  AB=c, i mitjana que passa pel vèrtex A AM=m quin és el que té àrea màxima.

 

Solució gràfica:

 

 

24.  Una corda AB d’una circumferència mesura el mateix que el radi. Determineu la corda CD és paral·lela a la corda AB tal que el trapezi ABCD tinga àrea màxima.

 

Solució gràfica:

 

 

25.  En un triangle equilàter ABC de costat a determineu el segment mínim que uneix dos costats del triangle i divideix el triangle en dues parts d’igual àrea.

 

Solució gràfica:

 

 

26.  Determineu el rectangle d’àrea màxima d’entre els que tenen els vèrtexs situats entre dues circumferències concèntriques de radis R i r.

 

Solució gràfica:

 

 

27.  Determineu el rectangle d’àrea màxima circumscrit a un rectangle de costats a, b.

 

Solució gràfica:

 

 

28.  Determineu el triangle d’àrea màxima dels que tenen dos vèrtexs sobre una circumferència de radi R i l’altre vèrtex és el centre de la circumferència.

 

Solució gràfica:

 

 

29. Partim un cordell de longitud l en dos trossos i amb cada tros construïm un quadrat. De quina manera ho hem de fer a fi que la suma de les àrees dels quadrats siga mínima.

 

Solució gràfica:

 

 

30. Partim un cordell de longitud l en dos trossos i amb cada tros construïm un hexàgon regular i amb l’altre un triangle equilàter. De quina manera ho hem de fer a fi que la suma de les àrees de l’hexàgon regular i del triangle equilàter siga mínima.

 

Solució gràfica:

 

 

31. Determineu de tots els trapezis que tenen 3 costats iguals a a quin és el de major àrea.

 

Solució gràfica:

 

 

32. De tots els triangles isòsceles circumscrits en un semicercle de radi R determineu el de menor perímetre.

Calculeu també la raó entre l’altura del triangle (sobre el costat desigual) i el radi R.

 

Solució gràfica:

 

33. Determineu el triangle isòsceles tal que la raó entre els radis de les circumferències inscrita i circumscrita siga màxima.

 

Solució gràfica:

 

34. Siga un triangle qualsevol ABC. Sobre les prolongacions dels costats AB, AC s’agafen les distàncies BD, CE de manera que la suma d’aquestes siga igual al costat BC. Quina és la distància mínima entre DE.

 

Solució gràfica:

 

35. Siga un triangle rectangle ABC A=90º. Calculem la proporció entre el radi de la circumferència inscrita i el radi de la circumferència circumscrita Quant mesuren els angles aguts a fi que la proporció entre els radis siga màxima.

 

Solució gràfica:

 

36. Es considera una circumferència de radi R centrada a l’origen. Des d’un punt P situat a l’eix d’abscisses i exterior a la mateixa, es tracen les tangents a la circumferència. Determineu les coordenades del punt P, tal que el triangle format pels dos punts de tangència i l’origen de coordenades tinga àrea màxima.

 

Solució gràfica:

 

37. De tots els deltoides ABCD (cometes) de costats constants a=AB=BC,  b=CD=DA

a) quin és el d’àrea màxima.

b) quin és el cercle inscrit d’àrea màxima.

Solució gràfica a):

Solució gràfica b):

 

38. Problema Sangaku.

En els vèrtexs de la diagonal menor d’un rombe de costat c, s’ha dibuixat un quadrat (els vèrtexs de la diagonal menor del rombe són els vèrtexs oposats del quadrat).

De tots els possibles rombes determineu el costat del quadrat que fa màxima la diferència entre les àrees del rombe i del quadrat.

 

Solució gràfica:

 

39. En un quadrat ABCD dibuixem la diagonal AC.

La recta paral·lela al costat AB forma dos triangles oposats pel vèrtex interiors al quadrat.

La recta talla el costat AD en T.

Determineu el punt T que fa mínima la suma de les àrees dels dos triangles.

 

Solució gràfica:

 

40. Siga el triangle ABC de costats fixs AC, BC, i angle variable C.

Siga M el punt mig de AC i N el punt mig de BC.

Siga O el centre del quadrat de costat AB exterior al triangle.

Determineu el valor de l’angle C tal que la suma de les distàncies OM, ON siga màxima.

 

Solució gràfica:

 

41. Siga el triangle rectangle ABC, A=90º.

Determineu el punt D de la hipotenusa tal que la distància de les projeccions de D sobre els catets siga mínima.

 

Solució gràfica:

 

42. Siga P un punt sobre el costat AB del triangle ABC.

Des del punt P es tracen paral·leles als altres costats que tallen els costats AC, BC en els punts Q, R.

Determineu on hem de situar el punt P a fi que l’àrea del quadrilàter CQPR tinga àrea màxima.

 

Solució gràfica:

 

43. Donats els punts A, B i una recta.

Determineu el punt P sobre la recta tal que AP2+BP2 siga mínim.

 

Solució gràfica:

 

44. La base d’un triangle isòsceles és c i l’altura és h. Determina el punt sobre l’altura

de forma que la suma de les distàncies d’aquest punt als vèrtexs siga mínima.

 

Solució gràfica:

 

45. Una finestra rectangular acaba formant un triangle equilàter a la part superior.

Si el perímetre de la finestra és p, determineu les dimensions de la finestra a fi que l’àrea siga màxima.

 

Solució gràfica:

 

46. Donada una circumferència de radi r, determineu un rectangle d’àrea màxima tal que una base siga

tangent a la circumferència i el costat oposat corda de la circumferència.

 

Solució gràfica:

 

47. De tots els triangles de costat a fix i perímetre p fix, determineu el d’àrea màxima.

 

Solució gràfica:

 

48. De tots els rectangles inscrits en una semicircumferència de radi r determineu el de major perímetre.

(Un costat del rectangle està en el diàmetre).

 

Solució gràfica:

 

49. Un quadrat de diagonal d es talla per la diagonal en dos parts.

Si movem un dels triangles sobre l’altra diagonal, calculeu en quin punt del trasllat fa que l’àrea superposada siga màxima.

Quina és l’àrea màxima

 

Solució gràfica:

 

50. Els costats d’un rectangle mesuren a, b.

A partir de cada vèrtex i en el mateix sentit, tracem sobre cada costat una longitud x.

Determineu aquesta longitud, a fi que, unint els quatre punts determinats, el paral·lelogram que es forma tinga àrea mínima.

 

Solució gràfica:

 

51. La base menor d’un trapezi isòsceles mesura a i els costats iguals b.

Determineu la base major del trapezi d’àrea màxima.

 

Solució gràfica:

 

52. Siguen els segments paral·lels AB, CD.

Siga P un punt interior del segment BC.

La recta AP talla la recta CD en el punt E.

On es troba el punt P que fa mínima la suma de les àrees dels triangles APB i CPE.

 

Solució gràfica:

 

53. Siga el triangle rectangle isòsceles ABC B=90º de catet constant.

Siga el punt A1 del catet AB, B1 del catet BC i C1 de la hipotenusa AC, tal que els

triangles ABC, A1B1C1 són semblants.

Determineu la mínima mesura del segment A1B1 en funció del catet.  KöMaL, B4548. maig 2013.

 

Solució gràfica:

 

54. Siga el triangle rectangle ABC  A=90º de catets constants.

Siga el punt M del catet AB i el punt N de la hipotenusa BC tal que MN és perpendicular a AB.

Determineu el valor de AM a fi que l’àrea del triangle CMN siga màxima.

 

Solució gràfica:

 

55. Siga el triangle isòsceles ABC, AC=BC de costats coneguts.

Siga M el punt mig del costat AB.

Siga P en l’altura CM

Determineu el valor de MP tal que la suma de les distàncies de P

als vèrtexs del triangle siga mínima.

 

Solució gràfica:

 

56.  Un rectangle ABCD, AB=a, BC=b .

Siga E un punt del costat AD.

La recta r paral·lela al costat AB que passa per E talla la diagonal AC formant dos triangles

en l’interior del rectangle

Determineu el valor de AE tal que la suma de les àrees dels triangles siga mínima.

 

Solució gràfica:

 

57.  Determineu l’àrea màxima d’un rectangle tal que un costat és tangent a una circumferència

de radi r i els vèrtexs del costat paral·lel pertanyen a la circumferència

 

Solució gràfica:

 

58.  Els costats del rectangle ABCD mesuren AB=a, AD=b.

Siguen E, F punts dels costat BC, CD, respectivament  tal que BE=CF=x.

Determineu el valor x que fa mínima l’àrea del triangle AEF.

 

Solució gràfica:

 

59.  En un quadrant de circumferència de centre A i radi r i arc BR s’ha inscrit un

trapezi ABCD.

Determineu el valor de l’angle BAC tal que la l’àrea del trapezi siga màxima.

 

Solució gràfica:

 

60.  Determineu el triangle ABC de base c=AB i altura hc=CH que té perímetre mínim.

 

Solució gràfica:

 

61. Donat el triangle rectangle OAB, O(0, 0) A(a, 0) B(0, b) determineu el pendent de la recta que passa per O

i fa màxima la suma de les distàncies dels vèrtexs A i B a la recta.

 

Solució gràfica:

 

 

 

Pàgina inicial: