40. Siga el triangle ABC de costats fixs AC, BC, i angle variable C.

Siga M el punt mig de AC i N el punt mig de BC.

Siga O el centre del quadrat de costat AB exterior al triangle.

Determineu el valor de l’angle C tal que la suma de les distàncies OM, ON siga màxima.

 


Figura
optimit40.fig

Applet created on 13/01/12 by Ricard Peiró i Estruch with CabriJava

Pàgina anterior:

Pàgina inical