42. Siga P un punt sobre el costat AB del triangle ABC.

Des del punt P es tracen paral·leles als altres costats que tallen els costats AC, BC en els punts Q, R.

Determineu on hem de situar el punt P a fi que l’àrea del quadrilàter CQPR tinga àrea màxima.

 


Figura optimit42.fig

Applet created on 22/02/12 by Ricard Peiró i Estruch with CabriJava

Pàgina anterior:

Pàgina inicial