44. La base d’un triangle isòsceles és c i l’altura és h. Determina el punt sobre l’altura

de forma que la suma de les distàncies d’aquest punt als vèrtexs siga mínima.


Figura optimit44.fig

Applet created on 25/09/12 by Ricard Peiró i Estruch with CabriJava

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: