45. Una finestra rectangular acaba formant un triangle equilàter a la part superior.

Si el perímetre de la finestra és p, determineu les dimensions de la finestra a fi que l’àrea siga màxima.


Figura
optimit45.fig

Applet created on 1/10/12 by User with CabriJava

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: