51. La base menor d’un trapezi isòsceles mesura a i els costats iguals b.

Determineu la base major del trapezi d’àrea màxima.

 


Figura optimit51.fig

Applet created on 26/02/13 by Ricard Peiró i Estruch with CabriJava

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: