53. Siga el triangle rectangle isòsceles ABC B=90º de catet constant.

Siga el punt A1 del catet AB, B1 del catet BC i C1 de la hipotenusa AC, tal que els

triangles ABC, A1B1C1 són semblants.

Determineu la mínima mesura del segment A1B1 en funció del catet.  KöMaL, B4548. maig 2013.


Figura
optimit53.fig

Applet created on 21/05/13 by User with CabriJava

Pàgina anterior:

Pàgina incial: