54. Siga el triangle rectangle ABC  A=90º de catets constants.

Siga el punt M del catet AB i el punt N de la hipotenusa BC tal que MN és perpendicular a AB.

Determineu el valor de AM a fi que l’àrea del triangle CMN siga màxima


Figura
optimit54.fig

Applet created on 31/08/13 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina anterior:

Pàgina incial: