55. Siga el triangle isòsceles ABC, AC=BC de costats coneguts.

Siga M el punt mig del costat AB.

Siga P en l’altura CM

Determineu el valor de MP tal que la suma de les distàncies de P

als vèrtexs del triangle siga mínima.


Figura
optimit55.fig

Applet created on 18/09/13 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina anterior:

Pàgina incial: