56.  Un rectangle ABCD, AB=a, BC=b .

Siga E un punt del costat AD.

La recta r paral·lela al costat AB que passa per E talla la diagonal AC formant dos triangles

en l’interior del rectangle

Determineu el valor de AE tal que la suma de les àrees dels triangles siga mínima.


Figura
optimit56.fig

Applet created on 29/12/13 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina anterior:

Pàgina incial: