58.  Els costats del rectangle ABCD mesuren AB=a, AD=b.

Siguen E, F punts dels costat BC, CD, respectivament  tal que BE=CF=x.

Determineu el valor x que fa mínima l’àrea del triangle AEF.


Figura optimit58.fig

Applet created on 15/03/14 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina anterior:

Pàgina incial: