59.  En un quadrant de circumferència de centre A i radi r i arc BR s’ha inscrit un

trapezi ABCD.

Determineu el valor de l’angle BAC tal que la l’àrea del trapezi siga màxima.


Figura
optimit59.fig

Applet created on 26/03/14 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina anterior:

Pàgina incial: