61. Donat el triangle rectangle OAB, O(0, 0) A(a, 0) B(0, b) determineu el pendent de la recta que passa per O i

fa màxima la suma de les distàncies dels vèrtexs A i B a la recta.


Figura
optimit61.fig

Applet created on 31/08/14 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina anterior:

Pàgina incial: