Problema 2

 

La mitjana traçada sobre la hipotenusa d’un triangle rectangle divideix l’angle recte en una raó 1:2 i és igual a m.

Determineu el valor dels costats.

 

Solució:

 

  b

 
 

 

 

 


Siga la mitjana

En un triangle rectangle  la mitjana traçada a la hipotenusa és igual a la meitat de la hipotenusa.

Aleshores,  .

és equilàter   

és isòsceles, per tant  .

 

Amb Cabri:


Figura
problema002.fig

Applet created on 15/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pàgina anterior: