Problema 3

 

Determineu la bisectriu de l’angle recte d’un triangle rectangle de catets x i y.

 

Solució:

 

 

 

 

 

 

 

Siguen la mitjana , l’altura , i la bisectriu .

Siga l’angle

  

En un triangle rectangle ,  la mitjana traçada a la hipotenusa és igual a la meitat de la hipotenusa.

L’àrea , L’àrea .

 

Igualant les àrees:

Com que en un triangle rectangle la bisectriu de l’angle recte divideix per la meitat

l’angle que formen la mitjana i l’altura traçades des del mateix vèrtex. (problema 1).

 

Aleshores

 

Amb Cabri:


Figura problema003.fig

Applet created on 15/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

 

Pàgina anterior: