Problema 4

 

Des del vèrtex de l’angle recte d’un triangle rectangle s’ha traçat la bisectriu que divideix la hipotenusa en dos segments m i n.

Determineu l’altura traçada sobre la hipotenusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solució:

Siguen la mitjana , l’altura , i la bisectriu .

Siguen els segments , .  Siguen

 

La bisectriu d’un triangle divideix el costat que talla en segments proporcionals als costats adjacents. Per tant:

 

Per les àrees  

Com que ,  és rectangle 

 

Considerem el sistema:

     

 

Dividint les dues últimes equacions obtenim:

.

 

Amb Cabri:


Figura problema004.fig

Applet created on 15/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina anterior: