Problema 9

Demostreu que si en un triangle la raó de les tangents dels angles aguts és igual a la raó dels quadrats dels sinus d’aquests angles, aleshores el triangle és isòsceles o rectangle.

Solució:

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleshores

Per tant

En el primer cas el triangle és isòsceles i en el segon cas el triangle és rectangle.

 

Amb Cabri:


Figura
problema009.fig

Applet created on 17/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pàgina anterior: