Problema 12

El costat lateral d’un triangle isòsceles mesura m, la mitjana traçada sobre el costat lateral n.

Calculeu la base del triangle.

Solució:

Siguen la mitjana , el baricentre G.

Per la propietat del baricentre   .

Siguen 

Aplicant  la propietat del baricentre:

Per ser el triangle rectangle tenim 

Per ser el triangle rectangle tenim  

Considerem el sistema

 

La seua solució és

 

Aleshores

 

Amb Cabri:


Figura problema012.fig

Applet created on 17/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pàgina anterior: