Problemes de l’11 al 20

 

 

Problema 11 La base d’un triangle isòsceles és m. La mitjana traçada sobre el costat lateral és igual a n.

Calculeu el costat lateral.

Solució:

Problema 12 El costat lateral d’un triangle isòsceles mesura m, la mitjana traçada sobre el costat lateral n.

Calculeu la base del triangle.

Solució:

Problema 13 Siga el triangle isòsceles . Sobre l’altura s’agafa un punt M tal que els angles ÐAMB, ÐAMC, ÐBMC són iguals. En quina raó estan i l’altura si l’angle de la base és a.

Solució:

Problema 14 L’angle de la base d’un triangle isòsceles és a.

Determineu la raó entre la base i la mitjana traçada sobre un costat lateral.

Solució:

Problema 15 Determineu els angles d’un triangle isòsceles si sabem que l’ortocentre divideix per la meitat l’altura traçada sobre la base.

Solució:

Problema 16 Les rectes r, s, t són paral·leles, s està entre les altres dues a una distància p, q respectivament.

Calculeu el costat d’un triangle equilàter els vèrtexs del qual estan sobre les 3 rectes.

Solució:

Problema 17 Siga un triangle isòsceles . En el costat  determineu el punt D tal que .

Calculeu   on M és la intersecció del segment  i l’altura .

Solució:

 

Problema 18 La base d’un triangle isòsceles és a. L’angle oposat a la base 2a.

Calculeu la bisectriu sobre el costat lateral.

Solució:

Problema 19 En un triangle equilàter es traça un segment que uneix un vèrtex i un punt E del costat oposat tal que . Calculeu l’angle que forma aquest segment i cada costat.

Solució:

Problema 20 Demostreu que en tot triangle la suma de les mitjanes és major que del perímetre, però menor que el perímetre.

Solució:

 

Solucions amb format pdf.

 

Pàgina inicial

 

Problemes:

Del 1 al 10

Del  11 al 20

Del 21 al 30

Del 31 al 40

Del 41 al 50

Del 51 al 60

Del 61 al 70

Del 71 al 80

Del 81 al 90

Del 91 al 100

Del 100 al 110

Del 111 al 120

Del 121 al 130

Del 131 al 140

Del 141 al 150