Problema 14

L’angle de la base d’un triangle isòsceles és a.

Determineu la raó entre la base i la mitjana traçada sobre un costat lateral.

Solució:

Siguen , la mitjana , i G el baricentre.

Aplicant el teorema dels sinus al triangle   .

Aleshores, .

    (aplicant la propietat del baricentre).

El triangle és rectangle per tant 

Aleshores,

Per tant: 

 

Amb Cabri:


Figura
problema014.fig

Applet created on 18/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pàgina anterior: