Problema 15

Determineu els angles d’un triangle isòsceles si sabem que l’ortocentre divideix per la meitat l’altura traçada sobre la base.

 

Solució:

 

Siguen .

Siguen les altures , 

l’ortocentre O, . .

El triangle és rectangle per tant    .

El triangle és rectangle per tant   .

Considerem el sistema    multiplicant ambdues equacions queda,

     .

Per tant                   .

 

Amb Cabri:


Figura
problema015.fig

Applet created on 19/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pàgina anterior: