Problema 16

Les rectes r, s, t són paral·leles, s està entre les altres dues a una distància p, q respectivament.

Calculeu el costat d’un triangle equilàter els vèrtexs del qual estan sobre les 3 rectes.

 

Solució:

Siga la recta f perpendicular a r que passa pel punt A.

Siga la recta g perpendicular a r que passa pel punt C.

Siga el rectangle ADEF que determinen les rectes r, f, t, g.

Siguen

Siguen

Els triangle , ,són rectangles.

Aplicant el teorema de Pitàgores:

.

Considerem el sistema

 

Resolent el sistema queda

 

Amb Cabri:


Figura
problema016.fig

Applet created on 19/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

Construcció:

a) Siga O un punt qualsevol de la recta r

b) Dibuixem la recta m que forma un angle de -60º amb la recta t

c) La recta m talla la recta t en el punt B.

d) Dibuixem la recta n que forma un angle de -120º amb la recta s

e) La recta n talla la recta s en el punt C

f) Dibuixem la circumferència que passa pels punts O, B, C

g) la circumferència talla la recta r en el punt A.

El triangle equilàter que cerquem és el ABC.

Pàgina anterior: