Problema 30

La base d’un triangle isòsceles és 2a i l’altura h. A la circumferència inscrita al triangle se li ha traçat una tangent paral·lela a la base. Determineu la mesura del segment que forma la tangent i els costats del triangle.

Solució:

Siga  el segment format per la tangent.

Siga  el radi de la circumferència inscrita.

Calculem els costats iguals del triangle  aplicant

el teorema de Pitàgores al triangle .

.

L’àrea del triangle  és , o bé utilitzant la fórmula de radi de la circumferència inscrita:

Igualant les àrees,

aleshores,

Els triangles  són semblants, aleshores,

Aleshores, 

 

Amb Cabri:


Figura
problema030.fig

Applet created on 20/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pàgina anterior: