Problemes del 21 al 30

 

 

Problema 21 Determineu la raó que hi ha entre la suma des quadrats de les mitjanes i la suma dels quadrats dels costats d’un triangle.

Solució:

Problema 22 Siga el triangle equilàter . Siguen L, M els punts migs dels segments AB, AC, respectivament.

Siga C1 la circumferència circumscrita al triangle .

La recta que passa pels punts L, M talla la circumferència C1 en els punts X, Y.

Proveu que

Solució:

Problema 23 Siga el triangle  de incentre I.

Siga P el punt projecció de A sobre la recta que passa pels punts B, I.

Siga Q el punt projecció de A sobre la recta que passa pels punt C, I.

Aleshores, .

Solució:

Problema 24 Siga el triangle .

Aleshores,  .

Solució:

Problema 25 Siga el triangle . Siga el punt L sobre AB tal que 2 AL = AB. Siga M sobre BC tal que 3 BM = BC.

Siga  N sobre AC tal que 4 AN = AC. Siga P la intersecció de AM amb BN.

Demostreu que LP és paral·lel a BC.

Solució:

Problema 26 Siga el triangle  tal que .

Proveu que .

Solució:

Problema 27 L’àrea d’un triangle rectangle és igual al producte dels segments determinats per la circumferència inscrita en la hipotenusa.

Solució:

Problema 28 Si pel baricentre d’un triangle  tracem la recta r que talla els costats , aleshores, la distància de B a la recta r és igual a la suma de les distàncies dels altres dos vèrtexs a la recta.

Solució:

Problema 29 En un triangle rectangle de catets a, b s’ha inscrit un quadrat tal que té amb el triangle l’angle recte comú.

Determineu el costat del quadrat.

Solució:

Problema 30 La base d’un triangle isòsceles és 2a i l’altura h. A la circumferència inscrita al triangle se li ha traçat una tangent paral·lela a la base. Determineu la mesura del segment que forma la tangent i els costats del triangle.

Solució:

 

Solucions amb format pdf:

Pàgina inicial

 

Problemes:

Del 1 al 10

Del  11 al 20

Del 21 al 30

Del 31 al 40

Del 41 al 50

Del 51 al 60

Del 61 al 70

Del 71 al 80

Del 81 al 90

Del 91 al 100

Del 100 al 110

Del 111 al 120

Del 121 al 130

Del 131 al 140

Del 141 al 150