Problema 33

En un triangle isòsceles l’ortocentre està en la circumferència inscrita.

Determineu els angles.

Solució:

Considerem el triangle isòsceles ,  situats en el plànol cartesià.

Siga  l’incentre.

L’ortocentre H ha d’estar en la perpendicular al costat desigual.

Per tant .

Considerem el vector

Considerem el vector

Els vectors  són perpendiculars, aleshores el seu producte escalar és zero.

, per tant,                         (1)

Siga la recta f que passa pels punts A, C que té per equació:

. Simplificant-la:   

La distància del incentre I a la recta f és igual al radi r de la circumferència inscrita, per tant:

, elevant al quadrat,                (2)

 

Considerem el sistema format per (1) i (2)

Resolent-lo en les incògnites a, b queda:

 

Siga ,  .

, aleshores, 

 

Amb Cabri:


Figura
problema033.fig

Applet created on 22/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pàgina anterior: