Problemes del 31 al 40

 

 

Problema 31 En un triangle rectangle els catets mesuren b i c.

Determineu la distŕncia entre els centres de les circumferčncies inscrita i circumscrita.

Solució:

Problema 32 Proveu que l’ŕrea d’un triangle qualsevol és menor que  on R és el radi de la circumferčncia circumscrita al triangle.

Solució:

Problema 33 En un triangle isňsceles l’ortocentre estŕ en la circumferčncia inscrita.

Determineu els angles.

Solució:

Problema 34 Determineu els angles d’un triangle sabent que els centres de les circumferčncies inscrita i circumscrita són simčtrics respecte d’un costat.

Solució:

Problema 35 En qualsevol triangle rectangle s’acompleix la següent desigualtat:

    on r és el radi de la circumferčncia inscrita i h és l’altura sobre la hipotenusa.

 

Solució:

Problema 36 En un triangle isňsceles el costat desigual mesura 2a i el angles iguals mesurem  cadascun. A la circumferčncia inscrita se li a traçat una tangent paral·lela al costat desigual. Determineu la mesura del segment que forma la paral·lela i els costats del triangle.

Solució:

Problema 37 Proveu que la bisectriu d’un angle d’un triangle  i la mediatriu del costat oposat es tallen en un punt de la circumferčncia circumscrita.

Solució:

Problema 38 Donat un triangle equilŕter .

Siga M un punt del costat  tal que .

Siga K un punt del costat  tal que .

Proveu que  mesura el mateix que el radi de la circumferčncia circumscrita al triangle .

Solució:

Problema 39 Demostreu que si a, b són els costats d’un triangle  i l la bisectriu de l’angle que formen els dos costats i a’, b’ els segments amb quč la bisectriu divideix el costat c, aleshores, .

Solució:

Problema 40 En una circumferčncia estŕ inscrit un triangle isňsceles  .

Siga un punt K qualsevol de l’arc .

Aleshores, .

Solució:

 

Solucions amb format pdf:

 

Pŕgina inicial

 

Problemes:

Del 1 al 10

Del  11 al 20

Del 21 al 30

Del 31 al 40

Del 41 al 50

Del 51 al 60

Del 61 al 70

Del 71 al 80

Del 81 al 90

Del 91 al 100

Del 100 al 110

Del 111 al 120

Del 121 al 130

Del 131 al 140

Del 141 al 150