Problema 34

Determineu els angles d’un triangle sabent que els centres de les circumferències inscrita i circumscrita són simètrics respecte d’un costat.

 

Solució:

Com que l’incentre sempre està a l’interior de la circumferència, en aquest cas el circumcentre està en l’exterior de la circumferència. Per tant el triangle és obtusangle.

Si l’incentre I i l’ortocentre O són simètrics respecte d’un costat el triangle és isòsceles. .

Siga .

Aleshores, .

Com que , el triangle  és isòsceles. Per tant, .

Per ser el triangle rectangle. Per tant, .

Aplicant que la suma dels angles del triangle  és 180º:

. Aleshores, .

Per tant el angles del triangle  són:  ,  .

 

Amb Cabri:


Figura
problema034.fig

Applet created on 21/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pàgina anterior: