Problema 35

En qualsevol triangle rectangle s’acompleix la seguen desigualtat:

    on r és el radi de la circumferència inscrita i h és l’altura sobre la hipotenusa.

 

Solució:

Considerem el triangle rectangle , .

Siga r el radi de la circumferència inscrita. Siga h l’altura sobre la hipotenusa.

L’àrea del triangle  és:       

Igualant les àrees:

, aleshores, .

 

Dividint per a:

Provem que ,   .

.

Suposem que   .

, aleshores, ,  la qual cosa és un absurd. Per tant, .

        

Aleshores, .

 

Amb Cabri:


Figura
problema035.fig

Applet created on 21/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pàgina anterior: