Problema 42

En un triangle isòsceles ,  està circumscrita una circumferència.

Les continuacions de les bisectrius dels vèrtexs A, C tallen la circumferència en els punts K i P, respectivament i entre si en el punt E.

Demostreu que el quadrilàter BKEP és un rombe.

 

Solució:

Per ser  bisectrius d’angles iguals tenim que els arcs PB i KB són iguals, aleshores, .

Notem que E és l’incentre del triangle .

Considerem l’angle .

Per ser un angle inscrit a la circumferència, .

 

Considerem l’angle .

Per ser un angle interior a la circumferència, .

 

Per tant el triangle  és isòsceles, aleshores, .

Anàlogament, .

Aleshores el quadrilàter BKEP és un rombe.

 

Amb Cabri:


Figura
problema042.fig

Applet created on 22/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pàgina anterior: