Problema 43

En cadascuna de les mitjanes d’un triangle hem agafat un punt que divideix la mitjana en la raó 5:1 contant des del vèrtex. Calculeu l’àrea del triangle determinat pels punts anteriors si l’àrea del triangle inicial és 64cm2.

 

Solució:

Considerem el triangle . Siguen les mitjanes

Siguen els punts D, E, F tal que , , .

 

Siga G el baricentre del triangle . Per la propietat del baricentre:

 

Vegem que els triangles  i  són homotètics i G és el centre d’homotècia:

. Anàlogament, , .

 

 

Aleshores el triangles són homotètics, G és el centre d’homotècia i la raó .

Per tant la raó de semblança de les àrees dels triangles  i  és . Per tant,

. Aleshores, .

 

Amb Cabri:


Figura
problema043.fig

Applet created on 22/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pàgina anterior: