Problema 48

Demostreu que en un triangle rectangle  on r és el radi de la circumferència inscrita i R el radi de la circumferència circumscrita.

 

 

Solució:

Considerem el triangle rectangle  .

Per ser el triangle rectangle el circumcentre és el punt mig de la hipotenusa.

Aleshores,    (1).

 

Siguen M, N, P els punts de tangència de la circumferència inscrita i el triangle.

Aleshores,  on p és el semiperímetre.

.

Aplicant raons trigonomètriques al triangle rectangle .

.

Per tant,    (2)

 

Dividint (2) entre (1):

.

Considerem la funció  on .

Calculem el màxim de la funció:

, aleshores, .

.

.

Aleshores,  és un màxim de la funció f(B).

 

Per tant

 

 

Nota: Aquesta fita del quocient dels radis és millor que la que dóna el teorema d’Euler dels radis de les circumferències inscrita i circumscrita que era  per a qualsevol triangle.

 

Amb Cabri:


Figura
problema048.fig

Applet created on 22/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pàgina anterior: