Problema 50

Siga el triangle . Sobre els costats  construïm els quadrats exteriors ABDE, ACFG.

Demostreu que les rectes DC, BF es tallen sobre l’altura relativa al vèrtex A.

 

Solució:

Considerem el triangle  amb les següents coordenades cartesianes:

 

La recta altura referida al vèrtex A és:  .

Les coordenades de D són:  .

Les coordenades de F són: .

La recta p que passa pels punts B, F és:

.

La recta q que passa pel punt C, D és:

.

Determinem el punt P intersecció de les rectes p, q (resolent el sistema format per les dues equacions de les rectes):

El punt P pertany a la recta altura r.

 

Amb Cabri:


Figura
problema050.fig

Applet created on 22/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pàgina anterior: