Problema 51

Des del punt mig D de la base  del triangle isòsceles  s’ha traçat una perpendicular al costat  que talla el costat en el punt M. Siga N el punt mig del segment . Demostreu que els segments ,  són perpendiculars.

 

 

 

 

 

 

 

Solució 1:

Considerem el triangle  amb les següents coordenades cartesianes: . Aleshores, .

La recta r que passa pels punts B, C té equació: .

La recta s que passa pel punt D i és perpendicular al costat  té per equació: . El punt M és la intersecció de les rectes r, s:

Aleshores, .

N és el punt mig del segment . Aleshores, .

Calculem les components dels vectors .

   

Calculem el producte escalar dels vectors :

Aleshores,  són perpendiculars.

 

Solució 2:

Siga .

Aplicant el teorema de Pitàgores al triangle , .

Els triangles  són semblants, aplicant el teorema de Tales:

. Per tant, ,   .

Aplicant el teorema de Pitàgores al triangle :

,       

,. Efectuem el producte escalar i comprovem que és zero.

 

     

      

Aleshores,  són perpendiculars.

 

Amb Cabri:


Figura
problema051.fig

Applet created on 6/11/06 by Ricard Peiró I Estruch with CabriJava

Pàgina anterior: