Problemes del 51 al 60

 

 

Problema 51 Des del punt mig D de la base  del triangle isòsceles  s’ha traçat una perpendicular al costat  que talla el costat en el punt M. Siga N el punt mig del segment . Demostreu que els segments ,  són perpendiculars.

Solució

Problema 52 Fora dels costats  del triangle  es construeixen els triangles equilàters , .

Siguen M, N, P els punts mig dels segments . Proveu que el triangle  és equilàter.

Solució

Problema 53 Demostreu que la recta que passa pel vèrtex A del triangle  i el punt mig de la mitjana  divideix el costat  en la raó 1:2 comptant a partir de B.

Solució

Problema 54 Demostreu que la suma dels catets d’un triangle rectangle és igual o menor que la diagonal del quadrat construït sobre la hipotenusa.

Solució

Problema 55 Una circumferència de radi R té per centre el vèrtex d’un angle recte d’un triangle rectangle isòsceles. Sabent que la circumferència determina sobre la hipotenusa del triangle tres segments iguals, determineu l’àrea del triangle.

Solució

Problema 56 En un triangle isòsceles , ,  , escollim un punt P en la mitjana  i un punt Q en el costat  (Q distint de B) tal que . Determineu l’angle .

Solució

Problema 57 En un triangle equilàter  de costat a dibuixem les circumferències que tenen els seus centres en els vèrtexs i són tangents als costats oposats.

Els 3 punts d’intersecció d’aquestes circumferències interiors al triangle formen un triangle equilàter.

Determineu el costat d’aquest triangle.

Solució

Problema 58 Siga el triangle . Siga L el punt mig de la mitjana al vèrtex B.

La recta que passa pels punts A, L talla el costat  en el punt N. Proveu que .

Solució

Problema 59 Demostreu que la suma de les distàncies d’un punt qualsevol de la base d’un triangle isòsceles als dos costats iguals és constant.

Solució

Problema 60 En un triangle equilàter  tracem una recta paral·lela al costat  que passa pel baricentre G del triangle. Siga un punt M de la recta i interior al triangle.

Tracem les perpendiculars  al costats , ,  del triangle.

Proveu que .

Solució

 

Solucions amb format pdf.

Pàgina inicial

 

Problemes:

Del 1 al 10

Del  11 al 20

Del 21 al 30

Del 31 al 40

Del 41 al 50

Del 51 al 60

Del 61 al 70

Del 71 al 80

Del 81 al 90

Del 91 al 100

Del 100 al 110

Del 111 al 120

Del 121 al 130

Del 131 al 140

Del 141 al 150