Problema 61

En els segmentes ,  d’una recta construïm triangles rectangles i isòsceles ,   i orientats en sentit contrari.

Demostreu que el punt mig  del segment  i els punts  són els vèrtexs d’un triangle rectangle i isòsceles.

 

Solució:

Considerem els punts A, B, C amb les següents coordenades cartesianes:

.

Siga M el punt mig del segment . Aleshores, .

Les coordenades de  són: .

,   

,   .

Aleshores, Els punts M,  són són els vèrtexs d’un triangle rectangle i isòsceles.

 

Amb Cabri:


Figura
problema061.fig

Applet created on 7/11/06 by Ricard Peiró i Estruch with CabriJava

Pàgina anterior: