Problema 64

Sobre els costats  del triangle  i fora d’ell es construeixen els triangles rectangles i isòsceles , .

Proveu que els punts mig dels segments  i  són els vèrtexs d’un triangle rectangle i isòsceles.

 

Solució:

Considerem el triangle  amb les següents coordenades cartesianes:

.

Siga M el punt mig del segment , aleshores,  .

Siga N el punt mig del segment , aleshores,  .

Aplicant girs les coordenades dels punts D, E són:

,  .

Siga P el punt mig del segment , les seues coordenades són:

.

 

Calculem les components dels vectors :

,   .

.

.

Aleshores, .

Aleshores, el triangle  és isòsceles i rectangle .

 

Amb Cabri:


Figura
problema064.fig

Applet created on 7/11/06 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina anterior: