Problema 65

Sobre els costats  del triangle isòsceles  () i fora d’ell es construeixen quadrats. Proveu que els centres d’aquests quadrats i el punt mig del costat  són els vèrtexs d’un triangle isòsceles rectangle.

 

Solució:

Considerem el triangle isòsceles  amb les següents coordenades cartesianes:

.

Siga M el punt mig del segment , aleshores,  .

Considerem els quadrats ABDE, ACFG.

Aplicant girs les coordenades dels punts E, G són:

,  .

El punt P centre del quadrat ABDE és el punt mig del segment . Aleshores, les seues coordenades són:

.

El punt Q centre del quadrat ACFG és el punt mig del segment . Aleshores, les seues coordenades són:

.

 

Calculem les components dels vectors :

,   .

.

.

Aleshores, .

Aleshores, el triangle  és isòsceles i rectangle .

 

Amb Cabri:


Figura
problema065.fig

Applet created on 7/11/06 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina anterior: