Problema 84

Sobre un segment  com a base construïm tres triangle isòsceles  d’altures a, 2a, 3a, respectivament. Demostreu que la suma dels angles en els vèrtexs C, C’, C” d’aquests tres triangles és igual a 180º.

 

Demostració:

Siga D el punt mig del segment .

Per ser  tenim que , .

Siga ,  .

Aplicant raons trigonomètriques al triangle rectangle :

aplicant raons trigonomètriques al triangle rectangle :

. Aleshores, .

 

 

.

 

Amb Cabri:


Figura
problema084.fig

Applet created on 9/11/06 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina anterior: