Problemes del 81 al 90

 

 

Problema 81 Siga el triangle  tal que la circumferència de diàmetre  passa pel punt mig M del costat , i el costat  és tangent a dita circumferència. Siga N el punt diametralment oposat a M respecte de la circumferència. Proveu que la raó entre les àrees dels triangles  i  és 2.

Solució

Problema 82 Demostreu que l’angle que formen les bisectrius dels angle B i C d’un triangle és igual a un recte més .

Solució

Problema 83 Siga el triangle rectangle , . La bisectriu a l’angle A talla el costat  en el punt E i a la circumferència circumscrita al triangle en M. Siguen K i L els peus de les perpendiculars traçades des del punt E als costats ,  respectivament.

Demostreu que l’àrea del triangle  és igual a l’àrea del quadrilàter AKML.

Solució

Problema 84 Sobre un segment  com a base construïm tres triangle isòsceles  d’altures a, 2a, 3a, respectivament. Demostreu que la suma dels angles en els vèrtexs C, C’, C” d’aquests tres triangles és igual a 180º.

Solució

Problema 85 En qualsevol triangle  s’acompleix la següent igualtat:

Solució

Problema 86 En qualsevol triangle  s’acompleix la següent igualtat:

.

Solució

Problema 87 En un triangle  tracem les cevianes ,  que es tallen en el punt P, tal que ,  . Calculeu .

Solució

Problema 88 En un triangle  el punt F divideix el costat  en la raó 1:2 (des del vèrtex A). Siga E el punt intersecció del costat  i la recta AG essent G el punt mig de .

Calculeu la raó en que divideix E el costat .

Solució

Problema 89 En tots el triangles rectangles el diàmetre de la circumferències inscrita és igual a la suma dels catets menys la hipotenusa.

Solució

Problema 90 Siga el triangle rectangle , . Siga  altura del triangle.

Siguen  radis de les circumferències inscrites dels triangles , , , respectivament. Proveu que .

Solució

 

Solucions amb format pdf.

Pàgina inicial

 

Problemes:

Del 1 al 10

Del  11 al 20

Del 21 al 30

Del 31 al 40

Del 41 al 50

Del 51 al 60

Del 61 al 70

Del 71 al 80

Del 81 al 90

Del 91 al 100

Del 100 al 110

Del 111 al 120

Del 121 al 130

Del 131 al 140

Del 141 al 150