Teorema d’Erdös-Mordell

 

Siga  un triangle. Siga M un punt interior al triangle.

Siguen H, K, L les projeccions ortogonals de M sobre els costats.

Aleshores:

 

La igualtat es dóna quan M és l’ortocentre d’un triangle equilàter.

Prova amb Cabri:

 

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: