Cinc Teoremes

 

Aquests problemes pertanyen al llibre:

“TRATADO DE GEOMETRIA”. Velasco Sotomayor, Gabriel. Ed. Limusa. México. 1983.

 

Aquest llibre me’l va ensenyar el professor Rafael González Martínez, que en sap un munt de geometria. Sempre molt agraït.

 

 

Propietat:

En qualsevol triangle la relació dels radis de la circumferència inscrita, i de les exinscrites és la següent:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova amb Cabri:

 

 

Propietat:

En qualsevol triangle l’ortocentre H divideix els segments altures en dos segments que compleixen que el producte és constant:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova amb Cabri:

 

 

Propietat:

En un triangle , siguen L, M, N els punts mig dels costats a, b, c respectivament i siga D el peu de l’altura corresponent al costat a.

Aleshores:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova amb Cabri:

 

 

Propietat:

Pel punt mig M del costat a d’un triangle  dibuixem una recta qualsevol r que talla en els punts D, E les prolongacions dels costats b, c. Siga s la recta paral·lela a la recta r que passa pel punt C que talla la prolongació del costat a en el punt F.

Proveu que les àrees dels triangles  són iguals i no depén de la recta r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova amb Cabri:

 

 

Primer teorema de Von Aubel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siga un triangle  i siguen els punts H, I, J sobre els costats a, b, c respectivament, tals que els segments AH, BI, CJ concorren en el punt K.

Proveu que:

 

Prova amb Cabri:

 

 

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: