Cabri 3D

Problemes de geometria per a segon de Batxillerat.

 

Problema 1:

Determineu l’equació del plànol que passa pel punt  i té vector normal o característic és .

Solució gràfica:

 

Problema 2

Donats els punts , .

Determineu l’equació del plànol que passa pel punt M i és perpendicular al vector .

Solució gràfica:

 

Problema 3

Determineu l’equació del plànol que passa pels punts ,  i és paral·lel al vector .

Solució gràfica:

 

Problema 4

Determineu l’equació del plànol que passa pels punts , , .

Solució gràfica:

 

Problema 5:

Determineu el punt projecció de  sobre el plànol que passa pels punts , , .

Calculeu la distància entre el punt P i el plànol anterior.

Solució gràfica:

 

Problema 6

Donats els punts , , , . Calculeu:

a) El volum del tetraedre ABCD.

b) L’àrea total del tetraedre.

c) L’altura sobre la cara .

Solució gràfica:

 

Problema 7

Determineu el punt Q simètric del punt  respecte de la recta que passa pels punts , .

Solució gràfica:

 

Problema 8

Donats els punts , , , determineu:

a) El vèrtex D el paral·lelogram ABCD.

b) La mesura dels costats del paral·lelogram ABCD.

c) L’àrea del paral·lelogram ABCD.

d) Els angles del paral·lelogram ABCD.

Solució gràfica:

 

Problema 9

Donats els punts ,  i el vector . Determineu:

a) L’equació general de la recta r que passa pel punt P i té direcció v.

b) L’equació general del plànol que passa pel punt P i conté la recta r.

c) La distància del punt A a la recta r.

Solució gràfica:

 

Problema 10

Es donen els punts  i , i la recta r d’equació .

Es demana que calculeu raonadament:

a) El punt C de r que equidista de A i B.

b) L’àrea del triangle .

Selectivitat València juny 2008

Solució gràfica:

 

Problema 11

Siga la recta r que passa pels punts  i .

Siga la recta s que passa pels punts  i .

Determineu la posició relativa de r i s.

Calculeu la distància entre les rectes r i s.

Solució gràfica:

 

Problema 12

Les bases d’un paral·lelepípede són ABCD i EFGH on , , , .

a) Determineu les coordenades de D, F, G, H.

b) Calculeu el volum del paral·lelepípede.

c) Calculeu l’altura del paral·lelepípede sobre la base ABCD.

Solució gràfica:

 

Solucions cg3       Solucions analítiques

 

 

Altres problemes.

Problema 1

Considerem el sistema de referència afí

Siguen els punts , , .

Siguen les àrees: , , , .

Proveu que .

Solució gràfica:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 2

Les arestes de la piràmide quadrangular ABCDS regular són totes iguals a a.

Siguem L, M, N els punts migs de les arestes ,  i , respectivament.

Calculeu l’àrea del la secció de la piràmide determinada pel plànol que passa pels punts M, N, L.

Solució gràfica:

 

 

 

 

 

 

Problema 3

El cub sòlid de la figura es talla per un plànol que passa pels tres vèrtexs veïns del vèrtex A, és a dir, D, E, i B.

De manera semblant, el cub es talla per plànols que passen pels vèrtexs veïns a cadascun dels set vèrtexs que queden.

Quina és la figura que queda després de tallar-lo?

Proves Cangur 2013. Nivell 4, problema 23

Solució gràfica:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 4:

Siga el tetraedre regular ABCD.

Siguen K, L, M els punts migs de les arestes AB, BC, BD, respectivament.

Siga P un punt qualsevol de la cara ACD.

Calculeu la proporció entre els volums dels tetraedres ABCD i KLMP

Solució grafica:

 

 

 

 

 

 

 

Problema 5:

Determineu les dimensions d’un cilindre de volum màxim inscrit en un cub

d’aresta a tal que l’eix del cilindre siga una diagonal del cub.

Solució gràfica:

 

 

 

 

 

 

 

Problema 6:

Un tetraedre està format per dos triangles equilàters de costat a i dos triangles rectangles isòsceles.

Calculeu l’àrea i el volum.

Solució gràfica:

 

 

 

 

 

 

 

Problema 7:

En un tetraedre la suma dels quadrats de les arestes és quatre vegades la suma dels quadrats dels

segments que uneixen els punts migs de les arestes oposades.

Solució gràfica:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 8

La suma de distàncies d’un punt interior d’un tetraedre regular a les cares és igual a l’altura del tetraedre.

Solució gràfica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 9

Si un tetraedre té dues cares simètriques respecte d’un plànol que passa per l’aresta comuna, la suma de les perpendiculars

traçades a aquestes des d’un punt de l’aresta oposada a l’aresta comuna és constant.

Solució gràfica

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 10

Si un tetraedre té dues cares iguals, la suma de les perpendiculars traçades a aquestes des d’un punt

de l’aresta oposada a l’aresta comuna és constant.

Solució gràfica

 

 

 

 

 

 

Problema 11

Donat un plànol i dos punts A, B exteriors situats en distinta regió respecte del plànol,

determineu un punt P del plànol tal que la diferencia de les distàncies a A i B siga máxima.

Solució gràfica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 12

Si un tetraedre té dues cares iguals, la suma de les perpendiculars traçades a aquestes cares des d’un punt

de l’aresta oposada a la comuna a les dues cares és constant.

Solució gràgica

 

 

 

 

 

Cub d’una suma:

Demostració gràfica1

Demostració gràfica2

 

Pàgina inicial: