20 Problemes Olímpics

Introducció

Enunciats

Solucions

Teoria

Guies

Adreces

Problema 15

Siga el paral·lelogram ABCD.

Siga E un punt sobre el costat .

Dibuixem el paral·lelogram AEFG tal que B pertany a .

Proveu que el dos paral·lelograms tenen la mateixa àrea.

Applet created on 23/12/10 by Ricard Peiró with CabriJava

Solució amb pdf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Enunciats