20 Problemes Olímpics

Introducció

Enunciats

Solucions

Teoria

Guies

Adreces

Problema 2

Siga ABCDEFG un heptàgon regular. Proveu que .

 

Applet created on 15/12/10 by User with CabriJava

Solució amb pdf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Enunciats