20 Problemes Olímpics

Introducció

Enunciats

Solucions

Teoria

Guies

Adreces

Teoria: Triangles rectangles

 

Teorema de Tales

Si dues rectes secants r, s són tallades per dues o més paral·leles a, b, c... els segments

que determinen sobre una de les secants són proporcionals als segments que determinen en

l’altra secant.

 

a)      

 

També s’acompleix:

b)       c)  


Figura
triangles2a1.fig

Applet created on 6/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Triangles semblants.

Dos triangle són semblants (ho representarem per ) si tenen els costats

corresponents iguals i els costats corresponents proporcionals.

 

És a dir,   i  


Figura
triangles2a2.fig

Applet created on 6/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Criteris de semblança de triangles.

Siguen els triangles .

 

Criteri 1.

Si ,  aleshores,

 

És a dir, dos triangles són semblants si tenen un angle igual i els costats corresponents que formen

l’angle proporcionals.

 

Criteri 2.

Si ,  aleshores,

És a dir, dos triangles són semblants si tenen dos angles corresponents iguals.

 

Criteri 3.

Si , aleshores,

 

Dos triangles són semblants si tenen els tres costats corresponents proporcionals.

 

 

Teorema de Pitàgores

Siga el triangle rectangle ,   d’hipotenusa a i catets b, c

Aleshores,


Figura
triangles2b1.fig

Applet created on 8/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina dels Elements d’Euclides


Figura pitagoreseuclides.fig Demostració d’Euclides

Applet created on 13/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Demostració japonesa del teorema de Pitàgores.


Figura
pitagoresjapo.fig

Applet created on 13/04/11 byRicard Peiró with CabriJava

 

Generalització del teorema de Pitàgores:

 

L’àrea de la figura construïda sobre la hipotenusa és la mateixa que la suma de les àrees de les figures

semblants construïdes sobre els catets.

 

Exemple amb hexàgons regulars construïts sobre els costats del triangle rectangle.


Figura
triangles2b2.fig

Applet created on 8/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Teorema invers del teorema de Pitàgores:

Siga un triangle  tal que .

Aleshores el triangle  és rectangle i l’angle .


Figura
triangles2c.fig

Applet created on 8/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Teorema de l’altura i del catet en un triangle rectangle.

Siga el triangle rectangle , 

Siga l’altura  sobre la hipotenusa.

Siga  la projecció del catet c sobre la hipotenusa.

Siga  la projecció del catet b sobre la hipotenusa.

Aleshores,

a)         Teorema de l’altura.

b)          Teorema del catet.

c)         Teorema del catet.


Figura
triangles2e1.fig

Applet created on 7/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Propietats de triangles rectangles:

a) Un triangle és rectangle si i només si la mitjana sobre el costat major mesura la meitat d’aquest costat.

 
Figures
triangles2d1.fig, triangles2d2.fig

Applet created on 7/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

b) Un triangle és rectangle si i només si .

 

 

 

Raons trigonomètriques d’un angle agut.

Considerarem el triangle rectangle  on

 

Recordem que en qualsevol triangle rectangle es complia el teorema de Pitàgores:

 

Siga

Definim sinus de l’angle  i ho representem per  sin  

 

Definim cosinus de l’angle  i ho representem per cos  

 

Definim tangent de l’angle  i ho representem per tg  

 


Figura
triangles2f1.fig

Applet created on 7/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Nota: Pel teorema de Tales, les raons trigonomètriques de l’angle  no depenen del triangle

rectangle escollit.


Figura
triangles2f2.fig

Applet created on 7/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Relacions fonamentals entre les raons trigonomètriques.

Donat un angle  es compleixen les següents relacions:

        


Figura
triangles2f3.fig

Applet created on 7/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Raons trigonomètriques d’un angle qualsevol.

Considerem la circumferència de centre que té radi 1

(circumferència goniomètrica).

Siga .

Siga el punt Q(x,y) de la circumferència

Considerem l’angle .

Definim:

      


Figura
triangles2g1.fig

Applet created on 6/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Les raons trigonomètriques compleixen les fórmules fonamentals:

      

 

Reducció al primer quadrant:


Figura
triangles2g2.fig

Applet created on 6/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

Relacions angles segon i primer quadrant (suplementaris)

,  ,

Relacions angles tercer i primer quadrant (difereixen en 180º)

,  ,

Relacions angles quart i primer quadrant (oposats)

,  ,

 

Reducció al primer octant.

Relacions angles segon i primer octant (complementaris)

,  .

 

Propietat de triangles i raons trigonomètriques:

En un triangle qualsevol ,


Figura
triangles2h.fig

Applet created on 7/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Enunciats