Apunts

 

Adreces de Matemàtiques a internet.

Adreces d’internet resum.

 

El Triangle.

Políedres

Policubs

Bibliografia de Geometria

 

Quatre Triangles. 50 problemes amb tetraedres

 

L’esfera amb CG50

Problemes d’optimització amb CG50

 

Cub Soma

Gran Piràmide

 

Manual oficial Cabri.

Resum instruccions Cabri

 

Frisos

 

10 problemes Sangaku amb triangles

 

Envolupants

 

Curs de MuPAD

 

Unitats de Problemes per a 3r ESO. Mª Àngels Lonjedo i Ricard Peiró

 

Temes

Pàgines

Unitat 1

 Els nombres naturals i enters

4

Unitat 2

 Els nombres racionals

6

Unitat 3

 Nombres decimals i nombres racionals

6

Unitat 4

 Potències d’exponent enter

4

Unitat 5

 Polinomis

4

Unitat 6

 Equacions de primer grau amb una incògnita

7

Unitat 7

 Equacions de primer grau amb dues incògnites

2

Unitat 8

 Sistemes d’equacions lineals

4

Unitat 9

 Equacions de segon grau amb una incògnita

4

Unitat 10

 Funcions

8

Unitat 11

 La recta

8

Unitat 12

 La funció quadràtica

4

Unitat 13

 Angles i la seua mesura

6

Unitat 14

 Triangles. Teorema de Pitàgores

8

Unitat 15

 Polígons, circumferència i cercle

8

Unitat 16

 Successions

8

 

Unitats de Problemes per a 4t ESO. Mª Àngels Lonjedo i Ricard Peiró

 

Temes

Pàgines

Unitat 1

Potències i radicals

10

Unitat 2

Polinomis. Divisió. Regla de Ruffini

6

Unitat 3

Equacions.

14

Unitat 4

Inequacions

8

Unitat 5

Semblança. Teorema de Tales.

8

Unitat 6

Trigonometria. Resolució de triangles.

10

Unitat 7

Funcions.

8

Unitat 8

La recta, la paràbola, i la hipèrbola

8

Unitat 9

La funció exponencial i fun. def. a trossos.

6

Unitat 10

Políedres i cossos rodons.

10

Unitat 11

Probabilitat

8

Unitat12

Estadística

10

 

Apunts de segon d’Eso

Nombre naturals i enters

Fraccions   Més exercicis

Àlgebra bàsica     Més exercicis

Equacions de segon grau   Més exercicis

Angles    Més exercicis   Més exercicis

Teorema de Pitàgores   Més exercicis   Més exercicis

Perímetres i àrees de figures planes   Més exercicis

Semblança   Més exercicis

Àrees i Volums de cossos   Més exercicis

La recta

Moviments

 

 

Exercicis batxillerat

Càlcul de derivades  Aplicacions derivades. Recta tangent

Problemes d’optimització (ciències)

Vuit problemes d’optimització   Dotze problemes d’optimització

Deu problemes d’optimització

Deu problemes d’optimització

Vint problemes d’optimització 2014

Quinze problemes d’optimització 2015

Deu problemes d’optimització 2016

Deu problemes d’optimització 2017

Tretze problemes d’optimització 2018-2019

Problemes optimització Pau’s 2003-2012     Solucions

Problemes integrals Pau’s 2004-2012          Solucions

Problemes geometria Pau’s 2003-2012        Solucions

Problemes àlgebra Pau’s 2004-2012            Solucions

Pau’s 2013    Juny      Juliol

Pau’s 2014    Juny      Juliol

Pau’s 2015    Juny      Juliol

Pau’s 2016    Juny      Juliol

Pau’s 2017    Juny      Juliol

Pau’s 2018    Juny     Juliol

Pau’s 2019    Juny     Juliol

Pau’s 2020    Juny     Juliol

Enunciats Pau’s 2014

Anàlisi        Àlgebra        Geometria

Enunciats Pau’s 2015

Anàlisi         Àlgebra       Geometria

Regla de l’Hôpital  Regla de l’Hôpital 2

Representació gràfica de funcions

Integrals indefinides

Integrals definides

Problemes Geometria plana analítica    Resum teòric geometria plana

Problemes Còniques.    Resum teòric Còniques

Nombres complexos

Resum posició relativa de 3 plànols

 

Enunciats

Solucions

Equacions trigonomètriques selectivitat russa

Equacions trigonomètriques selectivitat russa

Equacions selectivitat russa

Equacions selectivitat russa

 

 

Espai Calculadora Classwiz fx991 Iberia

Complexos 1. Expressions binòmica i polar

Complexos 2. Operacions

Resolució d’equacions exponencials

Resolució d’equacions logarítmiques

Àrea d’un triangle. Fórmula d’Heró

Resolució d’un triangle coneguts els tres costats

Sumes finites

Geometria plana. Problema d’un triangle

Vectors en el plànol

Vectors en l’espai

Càlcul d’àrees. Integral definida

Teorema de Tales

Teorema de Pitàgores i successions

Recurrència

Concurs Primavera 2015

Nombres Pentagonals

Tauler d’escacs

Propietat de la bisectriu

Nombres

Divisibilitat

Fraccions contínues

Problemes amb nombres

Propietats numèriques del nombre d’or

Problema olímpic

Paràbola que passa per 3 punts

Angles

Àrea d’un triangle coneguts els vèrtexs

Distància entre dos punts de la Terra

Superfície corporal d’una persona

Una equació exponencial

Dos problemes de logaritmes

Torre de cubs

Teorema de Pick

Problema macabre1

Problemes inequacions segon grau

Perímetres iguals

Torre nombres senars

Encerta un nombre!

Tres punts col·lineals

Longitud línia poligonal

Altura d’un arbre Pitagòric

Triangles ombrejats

Torre de cubs 2

Suma finita 2

Compara dos nombres. Logaritmes

Graella isomètrica

Problema de Nadal

Espiral de triangles rectangles

Un cavall d’escacs

Problema de Michael Holt

Problema de la paràbola

Problema de la paràbola 2

Problema de la funció exponencial

Problema de la funció exponencial 2

Problema de la funció afí

Problema de la funció lineal

Problema inequacions de tercer grau

Problema d’inequacions de segon grau 2

Intersecció d’una recta i una paràbola

Àrea màxima d’un triangle

Funció valor absolut

Volum Ortoedre. Funció polinòmica

Recta tangent a una paràbola

Quatre funcions

Volum del prisma. Inequació 3r grau

Recta tangent a una cúbica

Problemes de divisibilitat

Diferència horària en la Terra

Àrea d’un rectangle inscrit en un triangle equilàter

Latituds curioses

Àrea d’un quadrat inscrit en un quadrat

Packaging

Inequació de segon grau

Nombre d’Avogadro

Distància entre els vèrtexs de dues paràboles

Hipèrbola equilàtera

Costats d’un rectangle d’àrea constant

Preu d’un producte

La creu inscrita en un quadrat

Funció amb radicals

Proporció entre les masses de la Terra i la Lluna

Triangle isòsceles inscrit en triangle rectangle

Volum d’un con. Funció tangent

Escuradents. Recurrència

Àrea d’un triangle inscrit en un quadrat. Paràbola

Àrea d’un cometa. Funció lineal

Àrea d’un quadrilàter. Funció quadràtica

Àrea d’un triangle inscrit. Funció quadràtica

Àrea catxirulo. Funció sinusoide

Augment longitud d’una corda sobre la Terra

Àrea del prisma inscrit en un octaedre regular

Suma àrees semicercles. Funció quadràtica

Dos rectangles. Comparació de funcions

Àrea d’un prisma. Funció quadràtica

Tres triangles. Funció quadràtica

Suma d’àrees. Funció quadràtica

Perímetre d’un hexàgon. Funció valor absolut

Teorema de l’altura. Funció amb radicals

Catet d’un triangle rectangle. Funció amb radicals

Altura d’un triangle isòsceles. Funció amb radicals

Distància entre dos punts d’un cilindre

Àrea ombrejada. Funció quadràtica

Àrea d’un quadrat. Funció quadràtica

Dos quadrats. Funció quadràtica

Volum cuboctaedre. Funció cúbica

Àrea d’un triangle i una regió afitada. Integral definida

Suma d’àrees de quadrats. Recurrència

Longitud d’una espiral. Recurrència

Proporció àrees. Funció quadràtica

Àrea d’una paràbola. Mètode Arquímedes

Àrea d’un triangle. Funció quadràtica

Funció sinus

Àrea d’un quadrilàter. Recta

Àrea d’un rectangle. Funció quadràtica

Àrea d’un triangle. Funció quadràtica

Funció sinus

Área d’un quadrilàter. Una recta

Suma d’àrees. Funció quadràtica

Àrea d’un rectangle. Funció quadràtica

Perímetre d’un octògon. Una recta

Àrea d’un pentàgon. Funció quadràtica

Àrea d’un rectangle. Funció quadràtica

Proporció entre volums. Hipèrbola

Àrea d’un quadrilàter. Una recta

Problema d’Optimització

Problema d’optimització pau’s 2017

Àrea d’un hexàgon. Funció quadràtica

Longitud d’un fil. Funció amb radicals

Longitud d’una espiral. Progressió geomètrica

Distància Màxima. Dues paràboles

Àrea Màxima d’un trapezi. Optimització

Rectes tangent i normal a una cúbica

Pizzeria ROMA. Amb CG50

Con de volum màxim. Problema Optimització

Funció tangent

Funció hipèrbola

Tercera Llei de Kepler

Els planetes

Hores de Sol

Vèrtexs d’un cub. Probabilitat

Diagonals d’un dodecàgon. Probabilitat

Construint triangles. Probabilitat

Escollir un nombre. Probabilitat

Llançar un disc. Probabilitat

Una diana. Probabilitat

Treure bola d’una urna. Probabilitat

Bloc de fusta. Probabilitat

La Impremta. Funció quadràtica

Sis ànecs. Estadística i probabilitat

Residus

Triangles en un octògon

Políedres, fórmula d’Euler

Arrels d’un nombre complex

 

Espai Calculadora Casio CP400

Equació de segon grau

Triangles 3-4-5

La circumferència

9 problemes de Geometria

28 problemes de Geometria 1r Batxillerat

9 elements d’un triangle

Àrea limitada per una corba i la seua derivada

Problema de continuïtat

Taxa mitjana de variació

Taxa instantània de variació. Derivada

Problema continuïtat 2. Bacteris

 

Espai Calculadora Casio CG50

Àrea limitada per una corba i la seua derivada

Recta tangent i recta normal

Resolució d’una equació

Resolució gràfica d’una inequació

Càlcul ln 2, mètode de Montecarlo

Equació

Problema d’optimització

Sistema d’equacions lineals

Successions 1

Successions 2

Operacions amb matrius

Problema selectiu de geometria 1

Problema selectiu de geometria 2

Problema selectiu de geometria 3

Inequació BI

Problema BI

Equació segon grau amb paràmetre BI

Problema de trigonometria BI

Inequació BI

Problema d’optimització BI

Volum de revolució BI

Teorema de Varignon

Màxim d’una funció BI

Velocitat d’una partícula BI

Problema selectivitat Portugal

Problema de matrius BI

Problema de l’emissora

Càlcul àrea BI

Càlcul àrea BI

Resolució de triangles BI

Càlcul àrea BI

Pedal d’una bicicleta BI

Resolució d’un triangle BI

Problema Geometria 3D

Sistemes d’equacions lineals

Àrea d’un triangle

Problema. Sistema d’equacions

Problema geometria 3D. Selectivitat

Altura d’un edifici BI

Recta tangent BI

La Lluna il·luminada BI

Punts d’inflexió i Nombre d’Or

Recta normal BI

Tangent a una cúbica BI

Població de bacteris BI

Problema nombres complexos BI

Tres plànols. BI

Recta tangent a una corba BI

Àrea entre dues corbes BI

Moviment d’una partícula BI

Problema Geometria 3D

Pressió arterial BI

Recta tangent BI

Equació trigonomètrica transcendent BI

Problema Geometria 3D

Problema d’una població BI

Problema de l’esfera. Italià

Problema d’optimització. Italià

Problema Població

Problema Geometria 3D

Problema Geometria 3D

Problema d’optimització BI

Problema. Àrea entre dues corbes BI

Problema d’optimització BI

Problema. Equació integral BI

Problema Geometria 3D

Problema. Àrea entre dues corbes BI

Problema. Velocitat BI

Problema. Examen BI

Problema. Resolució d’una equació BI

Problema Geometria 3D

Problema d’optimització BI

Problema. Àrea entre dues corbes BI

Problema. Fondària d’un pou BI

Problema. Geometria 3D

Problema. Velocitat BI

Problema. Velocitat BI

Problema. Població de bacteris BI

Problema. Sistema d’equacions. Geometria

Problema. Sistema d’equacions. Geometria

Problema. Funció exponencial

Problema. Geometria 3D

Problema. Equació BI

Problema. Políedres, fórmula d’Euler

Problema. Vaixell BI

Problema. Complexos

Problema. Complexos

Problema. Temperatura BI

Problema. Àrea entre dues corbes BI

Problema. Transformació d’una funció BI

Problema. Transformació d’una funció 2 BI

Problema. Suma d’una sèrie BI

Problema. Àrea entre dues corbes BI

Problema. Estudi d’una funció BI

Problema. Punts d’una funció BI

Problema. Prova BI

Problema. Canal BI

Problema. Prova BI

Problema. Partícula BI

Problema. Funció quadràtica 1

Problema. Funció quadràtica 2

Problema. Recta tangent BI

Problema. Recta tangent BI

Problema. Successió recurrent

Problema. El molí BI

Problema. Equació Integral BI

Problema. Suma de Riemann BI

Problema. Càlcul diferencial i integral BI

Problema. Anàlisi funció

Problema. Càlcul de l’àreaBI

Problema. Centre de massa

Problema. Anàlisi. Pau’s València 2019

Problema. Geometria 3D

Problema. Esfera

Problema. Geometria 3D

Problema. Geometria 3D

Problema. Geometria 3D, selectiu

Problema. Geometria 3D

Problema. Recta normal. Càlcul d’àrea

Problema. Àrea entre dues paràboles

Problema. Geometria 3D

Problema. Geometria 3D

Problema. Esferes

Problema. Plànol tangent a l’esfera

Problema. Plànols tangents a l’esfera

Problema. Circumferència en l’espai

Problema. Plànol tangent a una esfera

Problema. Plànol tangent a una esfera

Problema. Funcions selectiu

Problema. Propietat d’Arquímedes

Problema. Esfera tangent a dos plànol

Problema. Esfera

Problema. Posició relativa d’una recta i una esfera

Problema. Esfera i plànol

Problema. Corda d’una esfera

Problema. Circumferència en una esfera

Problema d’optimització

Problema. Inequació

Problema. Gràfica d’una funció

Problema. Equació amb paràmetres

Problema. Recta normal

Problema. Esfera que passa per quatre punts

Problema. Esfera que passa per 3 punts i centre en plànol

Problema. Esferes concèntriques

Problema. Tres esferes

Problema. Dues esferes secants.

Problema. Punt proper a una esfera

Problema. Esfera i plànols tangents

Problema. Dos cilindres i una esfera

Problema. Dues esferes secants

Problema. Àrea triangle curvilini BI

Problema. Esfera i plànol. Italià

Problema. Esfera circumscrita a un cub. Italià

Problema. Dues esferes tangents

Problema. Dues esferes tangents

Problema. Tetràedre. Italià.

Problema. Esfera i plànol tangent. Italià

Problema. Optimització. Italià

Problema. Càlcul d’àrea. Italià

Problema. Problema italià

Problema. Mirall. Problema francés

Problema. Geometria 3D. 3 rectes

Problema. Maqueta

Problema. Milotxa

Problema. Càlcul àrea

Problema. Profunditat d’un port

Problema. Una partícula

Problema. Octàedre

Problema. Esfera i plànol diametral

Problema. Volum de revolució

Problema. Dues partícules

Problema. Una partícula

Problema. Població de peixos

Problema. La sènia

Problema. Volum de revolució

Problema. Volum de revolució

Problema. Acceleració d’una partícula

Problema. 3 plànols

Problema. Dues rectes perpendiculars

Problema. Tres plànols paral·lels

Problema. Tres plànols

Problema. Circumferència 3D

Problema. Circumferència 3D

Problema. Plànol tangent a una esfera

Problema. Dos punts de l’espai

Problema. Perpendicular comuna a dues rectes

Problema. Optimització

Problema. Dues esferes tangents

Problema. Arrel d’una equació

Problema. Tres plànols

Problema. Geometria 3D

Problema. Geometria 3D

Problema. Geometria 3D

Problema. Geometria 3D. Selectiu Itàlia

Problema. Geometria 3D. Andalusia

Problema. Optimització

Problema. Esfera

Problema. Geometria. Pau’s juny2010

Problema. Geometria 3D. Portugal

Problema. Geometria 3D. Selectiu Portugal

Problema. Función Logística

Problema. Trigonometria BI

Problema. Optimització . Portugal

Problema. Recta tangent. Portugal

Problema. Teorema de Darboux

Problema. Geometria 3D. Portugal

Problema. Geometria 3D. Portugal

Problema. Dues funcions trigonomètriques

Problema. Inequació BI

Problema.Relació d’angles BI

Problema. Geometria 3D. Piràmide

Problema. Esferes secants

Problema. Esferes secants

Problema. Optimització

Problema. Optimització

Problema. Optimització

Problema. Optimització Itàlia

Problema. Geometria 3D. Piràmide

Problema. Recta tangent a una corba. Itàlia .

Problema. Corba de Maria Agnesi

Problema. Circumferència tangent a una corba

Problema. Trigonometria. BI

Problema. Trigonometria. BI

Problema. Equació integral. Itàlia

Problema. Càlcul àrea

Problema. Optimització. Hongria

Problema. Optimització. Punt de Fermat

Problema. Optimització

Problema. Esfera

Problema. Optimització

Problema. Optimització

Problema. Esfera

Problema. Geometria 3D

Problema. Esfera

Problema. Esfera

Problema. Llei de Kepler

Problema. Esfera

Problema. Geometria 3D. Madrid 2010

Problema. Optimització

Problema. Optimització

Problema. Esfera

Problema. Optimització

Problema. Optimització

Problema. Geometria 3D

Problema. Modelització, contaminació

Problema. Geometria 3D. Madrid 2018

Problema. Càlcul àrees. Madrid 2001

Problema. Anàlisi. Andalusia 2018

Problema. Matrius. Andalusia 2015

Problema. Geometria 3D

Problema. Optimització

Problema. Càlcul àrea BI

Problema. Càlcul àrea BI

Problema. Trigonometria BI

Problema. Trigonometria BI

Problema. Trigonometria BI

Problema. Marees. BI

Problema. Temperatures. BI

Problema. Muntanya Russa. BI

Problema. Pista skateboard, circular. BI

Problema. Pista skateboard, el·líptica

Problema. Moviment d’una partícula. BI

Problema. Volum revolució

Problema. Trigonometria

Problema. Funció trigonomètrica.BI

Problema. Matrius. València 2004

Problema. Recta i paràbola BI

Problema. Optimització

Problema. Optimització

Problema. Optimització

Problema. Optimització. València 2013

Problema. Esfera

Problema. Optimització

Problema. Optimització

Problema. Optimització

Problema. Esfera

Problema. Esfera

Problema. Esfera

Problema. Optimització

Problema. Funció logística. Infecció

Problema. El pèndol

Problema. Esfera

Problema. Optimització

Problema. Àrea

Problema. Optimització

Problema. Optimització

Problema. Esfera

Problema. Geometria 3D

Problema. Trigonometria

Problema. Geometria 2D

Problema. Geometria 2D

Problema. Geometria 2D

Problema. Geometria 2D

Problema. Geometria 2D

Problema Geometria 3D

Problema. Anàlisi Maturità Itàlia

 

Problemes Olímpics Geometria ESO

Enunciats

Solucions

Problemes 1-10

Problemes 1-10

Problemes 11-20

Problemes 11-20

Problemes 21-30

Problemes 21-30

Problemes 31-40

Problemes 31-40

Problemes 41-50

Problemes 41-50

Problemes 51-60

Problemes 51-60

Problemes 61-70

Problemes 61-70

Problemes 71-80

Problemes 71-80

Problemes 81-90

Problemes 81-90

Problemes 91-100

Problemes 91-100

Problemes 101-110

Problemes 101-110

Problemes 111-120

Problemes 111-120

Problemes 121-130

Problemes 121-130

Problemes 131-140

Problemes 131-140

Problemes 141-150

Problemes 141-150

Problemes 151-160

Problemes 151-160

Problemes 161-170

Problemes 161-170

Problemes 171-180

Problemes 171-180

Problemes 181-190

Problemes 181-190

Problemes 190-200

Problemes 190-200

Problemes 200-210

Problemes 200-210

Problemes 210-220

Problemes 210-220

Problemes 221-230

Problemes 221-230

Problemes 231-240

Problemes 230-240

Problemes 241-250

Problemes 241-250

Problemes 251-260

Problemes 251-260

Problemes 261-270

Problemes 261-270

Problemes 271-280

Problemes 271-280

Problemes 281-290

Problemes 281-290

Problemes 291-300

Problemes 291-300

Problemes 301-310

Problemes 301-310

Problemes 311-320

Problemes 311-320

Problemes 321-330

Problemes 321-330

Problemes 331-340

Problemes 331-340

Problemes 341-350

Problemes 341-350

Problemes 351-360

Problemes 351-360

Problemes 361-370

Problemes 361-370

Problemes 371-380

Problemes 371-380

Problemes 381-390

Problemes 381-390

Problemes 391-400

Problemes 391-400

Problemes 401-410

Problemes 401-410

Problemes 411-420

Problemes 411-420

Problemes 421-430

Problemes 421-430

Problemes 431-440

Problemes 431-440

Problemes 441-450

Problemes 441-450

Problemes 451-460

Problemes 451-460

Problemes 461-470

Problemes 461-470

Problemes 471-480

Problemes 471-480

Problemes 481-490

Problemes 481-490

Problemes 491-500

Problemes 491-500

Problemes 501-510

Problemes 501-510

Problemes 511-520

Problemes 511-520

Problemes 521-530

Problemes 521-530

Problemes 531-540

Problemes 531-540

Problemes 541-550

Problemes 541-550

Problemes 551-560

Problemes 551-560

Problemes 561-570

Problemes 561-570

Problemes 571-580

Problemes 571-580

Problemes 581-590

Problemes 581-590

Problemes 591-600

Problemes 591-600

Problemes 601-610

Problemes 601-610

Problemes 611-620

Problemes 611-620

Problemes 621-630

Problemes 621-630

Problemes 631-640

Problemes 631-640

Problemes 641-650

Problemes 641-650

Problemes 651-660

Problemes 651-660

Problemes 661-670

Problemes 661-670

Problemes 671-680

Problemes 671-680

Problemes 681-690

Problemes 681-690

Problemes 691-700

Problemes 691-700

Problemes 701-710

Problemes 701-710

Problemes 711-720

Problemes 711-720

Problemes 721-730

Problemes 721-730

Problemes 731-740

Problemes 731-740

Problemes 741-750

Problemes 741-750

Problemes 751-760

Problemes 751-760

Problemes 761-770

Problemes 761-770

Problemes 771-780

Problemes 771-780

Problemes 781-790

Problemes 781-790

Problemes 791-800

Problemes 791-800

Problemes 801-810

Problemes 801-810

Problemes 811-820

Problemes 811-820

Problemes 821-830

Problemes 821-830

Problemes 831-840

Problemes 831-840

Problemes 841-850

Problemes 841-850

Problemes 851-860

Problemes 851-860

Problemes 861-870

Problemes 861-870

Problemes 871-880

Problemes 871-880

Problemes 881-890

Problemes 881-890

Problemes 891-900

Problemes 891-900

Problemes 901-910

Problemes 901-910

Problemes 911-920

Problemes 911-920

Problemes 921-930

Problemes 921-930

Problemes 931-940

Problemes 931-940

Problemes 941-950

Problemes 941-950

Problemes 951-960

Problemes 951-960

Problemes 961-970

Problemes 961-970

Problemes 971-980

Problemes 971-980

Problemes 981-990

Problemes 981-990

Problemes 991-1000

Problemes 991-1000

Problemes 1001-1010

Problemes 1001-1010

Problemes 1011-1020

Problemes 1010-1020

Problemes 1021-1030

Problemes 1021-1030

Problemes 1031-1040

Problemes 1031-1040

Problemes 1041-1050

Problemes 1041-1050

Problemes 1051-1060

Problemes 1051-1060

Problemes 1061-1070

Problemes 1061-1070

Problemes 1071-1080

Problemes 1071-1080

Problemes 1081-1090

Problemes 1081-1090

Problemes 1091-1100

Problemes 1091-1100

Problemes 1101-1110

Problemes 1101-1110

Problemes 1111-1120

Problemes 1111-1120

Problemes 1121-1130

Problemes 1121-1130

Problemes 1131-1140

Problemes 1131-1140

Problemes 1141-1150

Problemes 1141-1150

Problemes 1151-1160

Problemes 1151-1160

Problemes 1161-1170

Problemes 1161-1170

Problemes 1171-1180

Problemes 1171-1180

Problemes 1181-1190

Problemes 1181-1190

Problemes 1191-1200

Problemes 1191-1200

Problemes 1201-1210

Problemes 1201-1210

Problemes 1211-1220

Problemes 1211-1220

Problemes 1221-1230

Problemes 1221.1230

Problemes 1231-1240

Problemes 1231-1240

Problemes 1241-1250

Problemes 1241-1250

Problemes 1251-1260

Problemes 1251-1260

Problemes 1261-1270

Problemes 1261-1270

Problemes 1271-1280

Problemes 1271-1280

Problemes 1281-1290

Problemes 1281-1290

Problemes 1291-1300

Problemes 1291-1300

Problemes 1301-1310

Problemes 1301-1310

Problemes 1311-1320

Problemes 1311-1320

Problemes 1321-1330

Problemes 1321-1330

Problemes 1331-1340

Problemes 1331-1340

Problemes 1341-1350

Problemes 1341-1350

Problemes 1351-1360

Problemes 1351-1360

Problemes 1361-1370

Problemes 1361-1370

Problemes 1371-1380

Problemes 1371-1380

Problemes 1381-1390

Problemes 1381-1390

Problemes 1391-1400

Problemes 1391-1400

Problemes 1401-1410

Problemes 1401-1410

Problemes 1411-1420

Problemes 1411-1420

Problemes 1421-1430

Problemes 1421-1430

Problemes 1431-1440

Problemes 1431-1440

Problemes 1441-1450

Problemes 1441-1450

Problemes 1451-1460

Problemes 1451-1460

Problemes 1461-1470

Problemes 1461-1470

Problemes 1471-1480

Problemes 1471-1480

Problemes 1481-1490

Problemes 1481-1490

Problemes 1491-1500

Problemes 1491-1500

Problemes 1501-1510

Problemes 1501-1510

Problemes 1511-1520

Problemes 1511-1520

Problemes 1521-1530

Problemes 1521-1530

Problemes 1531-1540

Problemes 1531-1540

Problemes 1541-1550

Problemes 1541-1550

Problemes 1551-1560

Problemes 1551-1560

Problemes 1561-1570

Problemes 1561-1570

Problemes 1571-1580

Problemes 1571-1580

Problemes 1581-1590

Problemes 1581-1590

Problemes 1591-1600

Problemes 1591-1600

Problemes 1601-1610

Problemes 1601-1610

Problemes 1611-1620

Problemes 1611-1620

Problemes 1621-1630

Problemes 1621-1630

Problemes 1631-1640

Problemes 1631-1640

Problemes 1641-1650

Problemes 1641-1650

Problemes 1651-1660

Problemes 1651-1660

Problemes 1661-1670

Problemes 1661-1670

Problemes 1671-1680

Problemes 1671-1680

Problemes 1681-1690

Problemes 1681-1690

Problemes 1691-1700

Problemes 1691-1700

Problemes 1701-1710

Problemes 1701-1710

Problemes 1711-1720

Problemes 1711-1720

Problemes 1721-1730

Problemes 1721-1730

Problemes 1731-1740

Problemes 1731-1740

Problemes 1741-1750

Problemes 1741-1750

Problemes 1751-1760

Problemes 1751-1760

Problemes 1761-1770

Problemes 1761-1770

Problemes 1771-1780

Problemes 1771-1780

Problemes 1781-1790

Problemes 1781-1790

Problemes 1791-1800

Problemes 1791-1800

Problemes 1801-1810

Problemes 1801-1810

Problemes 1811-1820

Problemes 1811-1820

Problemes 1821-1830

Problemes 1821-1830

Problemes 1831-1840

Problemes 1831-1840

Problemes 1841-1850

Problemes 1841-1850

Problemes 1851-1860

Problemes 1851-1860

Problemes 1861-1870

Problemes 1861-1870

Problemes 1871-1880

Problemes 1871-1880

Problemes 1881-1890

Problemes 1881-1890

Problemes 1891-1900

Problemes 1891-1900

Problemes 1901-1910

Problemes 1901-1910

Problemes 1911-1920

Problemes 1911-1920

Problemes 1921-1930

Problemes 1921-1930

Problemes 1931-1940

Problemes 1931-1940

Problemes 1941-1950

Problemes 1941-1950

Problemes 1951-1960

Problemes 1951-1960

Problemes 1961-1970

Problemes 1961-1970

Problemes 1971-1980

Problemes 1971-1980

Problemes 1981-1990

Problemes 1981-1990

Problemes 1991-2000

Problemes 1991-2000

Problemes 2001-2010

Problemes 2001-2010

Problemes 2011-2020

Problemes 2011-2020

Problemes 2021-2030

Problemes 2021-2030

Problemes 2031-2040

Problemes 2031-2040

Problemes 2041-2050

Problemes 2041-2050

Problemes 2051-2060

Problemes 2051-2060

Problemes 2061-2070

Problemes 2061-2070

Problemes 2071-2080

Problemes 2071-2080

Problemes 2081-2090

Problemes 2081-2090

Problemes 2091-2100

Problemes 2091-2100

Problemes 2101-2110

Problemes 2101-2110

Problemes 2111-2120

Problemes 2111-2120

Problemes 2121-2130

Problemes 2121-2130

Problemes 2131-2140

Problemes 2131-2140

Problemes 2141-2150

Problemes 2141-2150

Problemes 2151-2160

Problemes 2151-2160

Problemes 2161-2170

Problemes 2161-2170

Problemes 2171-2180

Problemes 2171-2180

Problemes 2181-2190

Problemes 2181-2190

Problemes 2191-2200

Problemes 2191-2200

Problemes 2201-2210

Problemes 2201-2210

Problemes 2211-2220

Problemes 2211-2220

Problemes 2221-2230

Problemes 2221-2230

Problemes 2231-2240

Problemes 2231-2240

Problemes 2241-2250

Problemes 2241-2250

Problemes 2251-2260

Problemes 2251-2260

Problemes 2261-2270

Problemes 2261-2270

Problemes 2271-2280

Problemes 2271-2280

Problemes 2281-2290

Problemes 2281-2290

Problemes 2291-2300

Problemes 2291-2300

Problemes 2301-2310

Problemes 2301-2310

Problemes 2311-2320

Problemes 2311-2320

Problemes 2321-2330

Problemes 2321-2330

Problemes 2331-2340

Problemes 2331-2340

Problemes 2341-2350

Problemes 2341-2350

Problemes 2351-2360

Problemes 2351-2360

Problemes 2361-2370

Problemes 2361-2370

Problemes 2371-2380

Problemes 2371-2380

Problemes 2381-2390

Problemes 2381-2390

Problemes 2391-2400

Problemes 2391-2400

Problemes 2401-2410

Problemes 2401-2410

Problemes 2411-2420

Problemes 2411-2420

Problemes 2421-2430

Problemes 2421-2430

Problemes 2431-2440

Problemes 2431-2440

Problemes 2441-2450

Problemes 2441-2450

Problemes 2451-2460

Problemes 2451-2460

Problemes 2461-2470

Problemes 2461-2470

Problemes 2471-2480

Problemes 2471-2480

Problemes 2481-2490

Problemes 2481-2490

Problemes 2491-2500

Problemes 2491-2500

Problemes 2501-2510

Problemes 2501-2510

Problemes 2511-2520

Problemes 2511-2520

Problemes 2521-2530

Problemes 2521-2530

Problemes 2531-2540

Problemes 2531-2540

Problemes 2541-2550

Problemes 2541-2550

Problemes 2551-2560

Problemes 2551-2560

Problemes 2561-2570

Problemes 2561-2570

Problemes 2571-2580

Problemes 2571-2580

Problemes 2581-2590

Problemes 2581-2590

Problemes 2591-2600

Problemes 2591-2600

Problemes 2601-2610

Problemes 2601-2610

Problemes 2611-2620

Problemes 2611-2620

Problemes 2621-2630

Problemes 2621-2630

Problemes 2631-2640

Problemes 2631-2640

Problemes 2641-2650

Problemes 2641-2650

Problemes 2651-2660

Problemes 2651-2660

Problemes 2661-2670

Problemes 2661-2670

Problemes 2671-2680

Problemes 2671-2680

Problemes 2681-2690

Problemes 2681-2690

Problemes 2691-2700

Problemes 2691-2700

Problemes 2701-2710

Problemes 2701-2710

Problemes 2711-2720

Problemes 2711-2720

Problemes 2721-2730

Problemes 2721-2730

Problemes 2731-2740

Problemes 2731-2740

Problemes 2741-2750

Problemes 2741-2750

Problemes 2751-2760

Problemes 2751-2760

Problemes 2761-2770

Problemes 2761-2770

Problemes 2771-2780

Problemes 2771-2780

Problemes 2781-2790

Problemes 2781-2790

Problemes 2791-2800

Problemes 2791-2800

Problemes 2801-2810

Problemes 2801-2810

Problemes 2811-2820

Problemes 2811-2820

Problemes 2821-2830

Problemes 2821-2830

Problemes 2831-2840

Problemes 2831-2840

Problemes 2841-2850

Problemes 2841-2850

Problemes 2851-2860

Problemes 2851-2860

Problemes 2861-2870

Problemes 2861-2870

Problemes 2871-2880

Problemes 2871-2880

Problemes 2881-2890

Problemes 2881-2890

Problemes 2891-2900

Problemes 2891-2900

Problemes 2901-2910

Problemes 2901-2910

Problemes 2911-2920

Problemes 2911-2920

Problemes 2921-2930

Problemes 2921-2930

Problemes 2931-2940

Problemes 2931-2940

Problemes 2941-2950

Problemes 2941-2950

Problemes 2951-2960

Problemes 2951-2960

Problemes 2961-2970

Problemes 2961-2970

Problemes 2971-2980

Problemes 2971-2980

Problemes 2981-2990

Problemes 2981-2990

Problemes 2991-3000

Problemes 2991-3000

Problemes 3001-3010

Problemes 3001-3010

Problemes 3011-3020

Problemes 3011-3020

Problemes 3021-3030

Problemes 3021-3030

Problemes 3031-3040

Problemes 3031-3040

Problemes 3041-3050

Problemes 3041-3050

Problemes 3051-3060

Problemes 3051-3060

Problemes 3061-3070

Problemes 3061-3070

Problemes 3071-3080

Problemes 3071-3080

Problemes 3081-3090

Problemes 3081-3090

Problemes 3091-3100

Problemes 3091-3100

Problemes 3101-3110

Problemes 3101-3110

Problemes 3111-3120

Problemes 3111-3120

Problemes 3121-3130

Problemes 3121-3130

Problemes 3131-3140

Problemes 3131-3140

Problemes 3141-3150

Problemes 3141-3150

Problemes 3151-3160

Problemes 3151-3160

Problemes 3161-3170

Problemes 3161-3170

Problemes 3171-3180

Problemes 3171-3180

Problemes 3181-3190

Problemes 3181-3190

Problemes 3191-3200

Problemes 3191-3200

Problemes 3201-3210

Problemes 3201-3210

Problemes 3211-3220

Problemes 3211-3220

Problemes 3221-3230

Problemes 3221-3230

Problemes 3231-3240

Problemes 3231-3240

Problemes 3241-3250

Problemes 3241-3250

Problemes 3251-3260

Problemes 3251-3260

Problemes 3261-3270

Problemes 3261-3270

Problemes 3271-3280

Problemes 3271-3280

Problemes 3281-3290

Problemes 3281-3290

Problemes 3291-3300

Problemes 3291-3300

Problemes 3301-3310

Problemes 3301-3310

Problemes 3311-3320

Problemes 3311-3320

Problemes 3321-3330

Problemes 3321-3330

Problemes 3331-3340

Problemes 3331-3340

Problemes 3341-3350

Problemes 3341-3350

Problemes 3351-3360

Problemes 3351-3360

Problemes 3361-3370

Problemes 3361-3370

Problemes 3371-3380

Problemes 3371-3380

Problemes 3381-3390

Problemes 3381-3390

Problemes 3391-3400

Problemes 3391-3400

Problemes 3401-3410

Problemes 3401-3410

Problemes 3411-3420

Problemes 3411-3420

Problemes 3421-3430

Problemes 3421-3430

Problemes 3431-3440

Problemes 3431-3440

Problemes 3441-3450

Problemes 3441-3450

Problemes 3451-3460

Problemes 3451-3460

Problemes 3461-3470

Problemes 3461-3470

Problemes 3471-3480

Problemes 3471-3480

Problemes 3481-3490

Problemes 3481-3490

Problemes 3491-3500

Problemes 3491-3500

Problemes 3501-3510

Problemes 3501-3510

Problemes 3511-3520

Problemes 3511-3520

Problemes 3521-3530

Problemes 3521-3530

Problemes 3531-3540

Problemes 3531-3540

Problemes 3541-3550

Problemes 3541-3550

Problemes 3551-3560

Problemes 3551-3560

Problemes 3561-3570

Problemes 3561-3570

Problemes 3571-3580

Problemes 3571-3580

Problemes 3581-3590

Problemes 3581-3590

Problemes 3591-3600

Problemes 3591-3600

Problemes 3601-3610

Problemes 3601-3610

Problemes 3611-3620

Problemes 3611-3620

Problemes 3621-3630

Problemes 3621-3630

Problemes 3631-3640

Problemes 3631-3640

Problemes 3641-3650

Problemes 3641-3650

Problemes 3651-3660

Problemes 3651-3660

Problemes 3661-3670

Problemes 3661-3670

Problemes 3671-3680

Problemes 3671-3680

Problemes 3681-3690

Problemes 3681-3690

Problemes 3691-3700

Problemes 3691-3700

Problemes 3701-3710

Problemes 3701-3710

Problemes 3711-3720

Problemes 3711-3720

Problemes 3721-3730

Problemes 3721-3730

Problemes 3731-3740

Problemes 3731-3740

Problemes 3741-3750

Problemes 3741-3750

Problemes 3751-3760

Problemes 3751-3760

Problemes 3761-3770

Problemes 3761-3770

Problemes 3771-3780

Problemes 3771-3780

Problemes 3781-3790

Problemes 3781-3790

Problemes 3791-3800

Problemes 3791-3800

Problemes 3801-3810

Problemes 3801-3810

Problemes 3811-3820

Problemes 3811-3820

Problemes 3821-3830

Problemes 3821-3830

Problemes 3831-3840

Problemes 3831-3840

Problemes 3841-3850

Problemes 3841-3850

Problemes 3851-3860

Problemes 3851-3860

Problemes 3861-3870

Problemes 3861-3870

Problemes 3871-3880

Problemes 3871-3880

Problemes 3881-3890

Problemes 3881-3890

Problemes 3891-3900

Problemes 3891-3900

Problemes 3901-3910

Problemes 3901-3910

Problemes 3911-3920

Problemes 3911-3920

Problemes 3921-3930

Problemes 3921-3930

Problemes 3931-3940

Problemes 3931-3940

Problemes 3941-3950

Problemes 3941-3950

Problemes 3951-3960

Problemes 3951-3960

Problemes 3961-3970

Problemes 3961-3970

Problemes 3971-3980

Problemes 3971-3980

Problemes 3981-3990

Problemes 3981-3990

Problemes 3991-4000

Problemes 3991-4000

Problemes 4001-4010

Problemes 4001-4010

Problemes 4011-4020

Problemes 4011-4020

Problemes 4021-4030

Problemes 4021-4030

Problemes 4031-4040

Problemes 4031-4040

Problemes 4041-4050

Problemes 4041-4050

Problemes 4051-4060

Problemes 4051-4060

Problemes 4061-4070

Problemes 4061-4070

Problemes 4071-4080

Problemes 4071-4080

Problemes 4081-4090

Problemes 4081-4090

Problemes 4091-4100

Problemes 4091-4100

Problemes 4101-4110

Problemes 4101-4110

Problemes 4111-4120

Problemes 4111-4120

Problemes 4121-4130

Problemes 4121-4130

Problemes 4131-4140

Problemes 4131-4140

Problemes 4141-4150

Problemes 4141-4150

Problemes 4151-4160

Problemes 4151-4160

Problemes 4161-4170

Problemes 4161-4170

Problemes 4171-4180

Problemes 4171-4180

Problemes 4181-4190

Problemes 4181-4190

Problemes 4191-4200

Problemes 4191-4200

Problemes 4201-4210

Problemes 4201-4210

Problemes 4211-4220

Problemes 4211-4220

Problemes 4221-4230

Problemes 4221-4230

Problemes 4231-4240

Problemes 4231-4240

Problemes 4241-4250

Problemes 4241-4250

Problemes 4251-4260

Problemes 4251-4260

Problemes 4261-4270

Problemes 4261-4270

Problemes 4271-4280

Problemes 4271-4280

Problemes 4281-4290

Problemes 4281-4290

Problemes 4291-4300

Problemes 4291-4300

Problemes 4301-4310

Problemes 4301-4310

Problemes 4311-4320

Problemes 4311-4320

Problemes 4321-4330

Problemes 4321-4330

Problemes 4331-4340

Problemes 4331-4340

Problemes 4341-4350

Problemes 4341-4350

Problemes 4351-4360

Problemes 4351-4360

Problemes 4361-4370

Problemes 4361-4370

Problemes 4371-4380

Problemes 4371-4380

Problemes 4381-4390

Problemes 4381-4390

Problemes 4391-4400

Problemes 4391-4400

Problemes 4401-4410

Problemes 4401-4410

Problemes 4411-4420

Problemes 4411-4420

Problemes 4421-4430

Problemes 4421-4430

Problemes 4431-4440

Problemes 4431-4440

Problemes 4441-4450

Problemes 4441-4450

Problemes 4451-4460